Lindby är en av fjorton byar i Gärdslösa socken. Från början var bebyggelsen i byarna oregelbundet grupperade, men under 1200-talet undergick hela bygden en förändring då solskiftet genomfördes och byarna fick den karakteristiska, alltjämt kvarlevande bebyggelseform som vi kallar radbyn.

Själva byn Lindby ligger på sydöstra hörnet av en bred sandvall, som kallas Lindby mo och nu delvis är täckt av planterad tallskog. Bynamnet skrevs 1540 Lingby . Efterledet -by betyder "fast boplats".

Åkerjorden ligger öster och söder om byn och består av lerblandad svartmylla och sandmylla. Den sydligaste gården har förr haft en förnäm prägel, och var länge bebodd av ståndspersoner och hade en "skön ekeskog" och en stor vacker trädgård "med jordfrugter och gamla frugtträ" söder om gården. Radbyn är numera starkt uttunnad.

Ett stycke nordväst om byn ligger den f.d. järnvägsstationen. Ölands järnvägar bestod från början av två bolag: Borgholm-Böda järnväg som öppnades 7 december 1906 och Södra Ölands järnväg, vilken stod klar 1910. Dessa slogs 1928 samman till Ölands järnväg. Enligt ett förslag på sträckning från 1897 skulle spåret norrut från Lindby gå till Köpings station.

1921 fick vattentornet i Lindby en motordriven pump. Vattentornet brukades endast av järnvägen för att fylla ångloken med vatten.

I Lindby fanns tidigare även ett av socknens två mejeri vilket drevs fram till 1940, och en lanthandel som var belägen i det gula huset mittemot mejeriet. Mejeriet är nu ombyggt och innehåller Lindbytvätten.

Tvätteriet i Lindby startade 1941 (byggnaden är från 1930-talet), och var då ett andelstvätteri för privat tvätt. Det utvecklades sedemera till att bli ett tvätteri för såväl restauranger som hotell. År 1991 bytte tvätteriet ägare och blev då Lindbytvätten AB.
I tvätteriet ingår även Ölands äldsta bastu och karbad, troligen byggd på 1930-talet och det är fortfarande i bruk fredagar året runt.

Lindby skjutbana byggdes 1947 och används flitigt än idag.

Lindby ligger 25,6  meter över havet.